Winkelmandje
Nooit meer een aanbieding missen!
Vangvoordeel
www.vanvoordeel.nl

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het hieronder genoemde en door VanVoordeel.nl georganiseerde promotionele spel. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met deze spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Vangvoordeel”.

Speluitleg “Vangvoordeel”
 

Deelname aan het spel “Vangvoordeel” is mogelijk vanaf 26 september 2011 tot en met 31 december 2011 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van de internetsite www.vanvoordeel.nl (hierna: de “Site”). De Actieperiode bestaat uit maximaal 13 rondes (hierna: de “Spelrondes”). Aan het eind van elke Spelronde worden de winnaars aangewezen.

In Spelronde 2, die loopt van 1 november 2011 tot en met 30 november 2011, maken de deelnemers kans op een van de volgende prijzen:

1x: Geldbedrag van € 450,--.


In Spelronde 3, die loopt van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011, maken de deelnemers kans op een van de volgende prijzen:

1x: Geldbedrag van € 450,--.


De deelnemer maakt in Spelronde 2 en 3 kans op de bovenstaande prijzen door zich in de desbetreffende Spelrondes in te schrijven voor de VanVoordeel.nl nieuwsbrief. Bovendien moet elke deelnemer de gevraagde informatie volledig en naar waarheid invullen.

Indien er extra Spelrondes met bijbehorende trekkingen worden georganiseerd, dan zal alle informatie met betrekking tot de extra Spelrondes op de Site en in deze spelvoorwaarden worden vermeld. In totaal zullen er tijdens de Actieperiode maximaal 13 trekkingen plaatsvinden.

Kosten

Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs

Direct aan het einde van elke Spelronde worden de winnaars bekendgemaakt. Alleen als jij een van de
winnaars bent, zullen we je een e-mail sturen en vragen om je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leveranciers van de prijs. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

Overige voorwaarden

VanVoordeel.nl is een gezamenlijk initiatief van Kijkshop B.V. en RTL Nederland B.V. Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen zijn deze spelvoorwaarden van toepassing op promotionele kansspelen van Vanvoordeel.nl.

Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) danwel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van VanVoordeel.nl (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door VanVoordeel.nl bij de organisatie van het spel ingeschakelde, waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. VanVoordeel.nl kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

Over de uitslag van het spel en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is VanVoordeel.nl gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. VanVoordeel.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door VanVoordeel.nl, door de adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde.

VanVoordeel.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). VanVoordeel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten.

Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.

De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

De winnaars van de prijzen geven VanVoordeel.nl toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het spel te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met het spel alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van VanVoordeel.nl medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van VanVoordeel.nl voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan het spel. VanVoordeel.nl mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is VanVoordeel.nl gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het betreffende spel (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders en/of sponsors). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van VanVoordeel.nl.

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. VanVoordeel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

VanVoordeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.

VanVoordeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Site en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot het spel.

VanVoordeel.nl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.

De spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden worden georganiseerd.

Op verzoek van een deelnemer zullen de spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer..

VanVoordeel.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat VanVoordeel.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door VanVoordeel.nl op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via de Site) bekend worden gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van de spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de spelvoorwaarden aan.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan dataproducts@rtl.nl gericht worden.